TRI
ART

2023 năm Nóng hơn về tinh thần doanh nghiệp và nội lực để hội tụ năng lượng tích cực củng cố bộ máy quyết liệt hơn. Vững nội lực sát cánh tìm kiếm những con người cùng chung hướng đi RISE sự kiện với nhiều tinh thần tích cực từ con người trong mỗi doanh nghiệp ... và bản thân người tổ chức cũng cảm thấy luôn biến hóa cập nhật. 

#triart

#auracapital

#RTI2023